Nostradamus - nejznámější proroctví samotného proroka

4. února 2007 v 13:21 | world

Nejznámější proroctví samotného proroka:
Synagoga-neplodná a neužitečná je převzata nevěrci z Babylonu,
dcery pronásledování budou zahubeny.
Bude chudobná a smutná země,
když její ostříhaná křídla vláti budou.
Centurie 8., Quatrain 95

Bohové vyjeví lidstvu,
to oni jsou původci velkého konfliktu.
když uvidíme na nebi bez mraků oštěpy a kopí,
bude největší konflikt viděn zleva.

Centurie 1.,Quatrain 91Žluč zemětřesení ze středu Země
otřese okolím nového města.
Dva bloky vedou dlouhou válku.
Pak nový národ obarví rudě řeku.

Centurie 1.,
Quatrain 87

Po velkém vzrušení lidstva se blíží ještě větší.
Velký hybatel obnovuje staletí.
Na nebi bude vidět krev a oheň v dlouhých záblescích, jak ubíhá do dáli,
a padá k Zemi.
Centurie 2..,Quatrain 74
Velké žluté město se v osmém roce stane
dějištěm obnovených her,
Staletí se na začátek přenesou,
až z nebe krev a déšť pršeti budou.
Centurie 2., Quatrain 42
Déšť, krev, mléko, hlad, železo a mor,
v hrách znovu nastolených Pierrem,
v tisíce záblescích a sto hodinách
mrtví budou prosit o odpuštění.
Centurie 2.,Quatrain 45
Nostradámova díla
Nejzajímavějším dílem, které slavný věštec napsal byly Centurie, soubory předpovědí od roku 1555 do roku 3797, kdy má přijít konec lidstva. Nostradamus věští předpovědi jednotlivě na každý rok od roku 1555 až do konce III. světové války v letech 2014 - 2015. Dalo by se říci, že věští na měsíc přesně a jen málokdy se ve svých proroctvích spletl. Po skončení III. světové války Nostradamus předpokládá konec světa, jak ho dnes známe. Zachrání se jen zlomek populace, která bude přežívat na nezamořených místech, kde bude postupně degenerovat a celý koloběh života se vrátí zpět na počátek, lidstvo se však znovu dostatečně rozvinout nezvládne, neboť v roce 3797 by měl nastat definitivní konec světa, hlavním činitelem vzdálené budoucnosti bude Slunce, alespoň takto to vidí Nostradamus. Jak tvrdí, jeho proroctvím porozumí jen lidé příštích věků. Jsme to my, komu Nostradamus své dílo určil.
Prvních sedm Centurií věnoval 1. března 1555 svému synu Caesarovi. Cítil, že má
příliš málo času, a že musí synovi předat co nejvíce ze svých znalostí a vědomostí. Varoval ho kupříkladu před tím, co přijde, před černou magií, kterou sám používal a nastínil, kam půjde světový vývoj.
Další tři Centurie, dopsané 27. června 1558, věnuje již Jindřichu II. a v předmluvě se mu omlouvá, že jeho předpovědi nebudou vždy pouze pozitivní. A také nebyly.
Souhrn předpovědí současnosti
Nostradamus mimo jiné předpověděl:
I. světovou válku
naprosto přesně předpověděl Adolfa Hitlera a průběh celé II. sv. války
Halleyou kometu, jako varování
pád Berlínské zdi
válku v Perském zálivu
konflikt v Jugoslávii
zatmění slunce 11. srpna 1999
OH a zároveň katastrofu v roce 2008 v Číně
III. světovou válku kolem roku 2011
Naší současnost popsal včetně nejdůležitějších postav i charakterů daných lidí, druhou i třetí světovou válku popsal dokonale i s technickými detaily, pád berlínské zdi i s jeho atmosférou a malichernost jugoslávské války dokázal pozvednout nade vše. Zajímavostí je, že se věnoval i politice, na rok přesně předpověděl atentát na Papeže Jana Pavla II., převrat v Polsku či Rumunsku. Zmiňuje se v jednom z veršů i o mírové zemi, Bohemii. Není složité odvodit si, že se jedná o naší vlast.
Zajímavou postavou jeho předpovědí je vůdce, Adolf Hitler. Předpokládá se dle dochovaných zápisků, že se řídil dle Nostradamovo proroctví, více v dalších kapitolách. Při probíhající bitvě na východní frontě měl svůj tradiční cholerický výbuch vzteku a vzal knížku s prorokovými verši ( není jasné, zda měl všechny Centurie nebo jen fragmenty ) a hodil ji do krbu. Jak bitva u Stalingradu i celá válka pro Hitlera dopadla je více než známé. Sám Hitler Nostradama následně zakázal.
 


Komentáře

1 Radim Radim | 6. září 2008 v 15:39 | Reagovat

Více než jedenáckrát v dějinách lidstva zastihne oblasti na jihu hlad a nemoci. Je-li

velikost hospodářského bohatství celé jižní oblasti přirovnána k velikosti nezastíně-

ného úplňku, tak je všeho k životu potřebného dostatek. Pakli-že se hospodářské bo-

hatství zmenšuje, tak je to přirovnáno k většímu zastínění úplňku. A to přináší hlad

a nemoci. Až to jih více jak jedenáckrát  v dějinách lidstva překoná, bude hladu a

nemocí ušetřen. Nostradamus k tomu ve svém verši uvedl tento níže uvedený verš.

Více než jedenáckrát nebude Měsíc

chtíti Slunce.

Vyjde v úplňku, ale necelý...

Stojí tak hluboko, že

bude rozseto jen málo zlata.

Po hladomoru morové epidemii

bude

tajemství odhaleno.

2 Radim Radim | 6. září 2008 v 16:53 | Reagovat

Bohatství lidu z jihu je navzdory těmto útrapám znovu obnoveno příchodem boha-

tství z východu. Lidé z jihu si budou přát zachovat výnosné obchodní styky z výcho-dem na stálo. Toto uzavření obchodních smluv bude velmi dobrosrdečné.

Nostradamus uvedl k tomuto níže uvedený verš:

Měsíc uprostřed vysoké hory,

Objevil ho nový mudrc:

Vyzván svými žáky,

aby se stal nesmrtelným,

oči obráceny k jihu,

ruce na prsou,

s tělem planoucím.

3 Radim Radim | 7. září 2008 v 11:11 | Reagovat

Když se na pravé straně mapy obličeje zjeví královské misky urozené váhy, kde levá

miska mírně převažuje na svou stranu pravou misku váhy, znamená to, že na levé

straně mapy obličeje způsobí toto znázorněné znamení jisté ztráty na kráse. Pravá

urozená královská miska, která se nachází uprostřed mezi obočími, znázorňuje třetí

prozíravé oko, které svou štědrostí pomáhá snižovat ztráty na levé straně mapy

obličeje.

Když se na levé straně horní části mapované nohy zjeví zvětšené královské misky

urozené váhy, kde levá miska mírně převažuje na svou stranu pravou misku váhy,

znamená to, ža na pravé straně mapy nohy způsobí toto znázorněné znamení jisté

zvětšené ztráty.

Znázorněná znamení jsou skutečná a přirozená, nepředstavující se jako druh tetová-

ní. A tímto výše uvedeným způsobem se budou vyvíjet dějiny lidstva.

4 Radim Radim | 7. září 2008 v 14:24 | Reagovat

Oprava: Pravá královská urozená miska mírně převažuje na svou stranu levou mis-

ku na pravé straně mapy obličeje. Nyní to dává svůj smysl i se zpožděním.

5 Radim Radim | 8. září 2008 v 19:35 | Reagovat

Je třeba si uvědomit, že záporné znaménko na levé horní části nohy, které tvoří

levou královskou misku převažující na svou stranu kladnou pravou královskou mis-

ku urozené váhy, znamená, že Spojené státy americké budou více ovlivňovat svými

rozhodnutími a činy  pravou část mapy země. Vzpomeňme si na minulost, přítom-

nost a budoucnost, která nám zjevila jisté koloniální rozmachy bez ohledu na ztráty

položených lidských životů. Tato záporná královská miska váhy též způsobuje příro-

dní katastrofy a nemoci na pravé části mapy země. Dodnes mám už půl roku otev-

řenou ranku na dolní části pravé nohy zvenčí. Je to důkaz zemětřesení v Číně roku

2008. Přesto záporná levá královská miska jen mírně převažuje na svou stranu klad-

nou pravou královskou misku urozené váhy, blíže mírně vnitřní levé horní části nohy.

Výše uvedené levé záporné znaménko je malé a pravé kladné znaménko je velké.

Je třeba si uvědomit, že znaménko mezi obočími na hlavě, které tvoří pravou králo-

vskou misku převažující na svou stranu levou královskou misku urozené váhy, umí-

stěné na pravé straně obličeje hlavy, znamená, že východní prozíravá a štědrá ruka

ovlivní levou část, blíže neurčené mapy světa. Přírodní katastrofy a válečná léta se

zřejmě zjeví na levé části, blíže neurčené mapy světa. Přesto pravá královská miska

jen mírně převažuje na svou stranu levou královskou misku urozené váhy, umístěné

na pravé straně obličeje hlavy. Jistá znaménka, která působí na jiných částech těla,

zesilují význam obou uvedených urozených vah. Nejedná se o druh tetování.

Mapa světa znázorňuje dvě urozené váhy s královskými miskami, mírně se navzájem

převažující.

6 Radim Radim | 9. září 2008 v 23:48 | Reagovat

Spojené státy americké, které jsou zobrazeny na mapě světa v horní části vlevo,

představují též levý spánek na hlavě. V minulosti byli do něho několikrát zasaženy

nebo udeřeny.  Říká se, že kovář kuje železo, dokud je žhavé. Nespavost dokáže

otrávit nervovou soustavu a způsobit vážné škody.

Japonsko, které je zobrazeno na mapě světa v horní části vpravo, představuje též

pravý spánek. V minulosti nebylo ušetřeno úderu od soupeře, i když je už téměř za-

pomenut. Nespavost je řešena  klidným způsobem života dodržované tradice.

Japonsko je prvním bílým vchodem vycházejícího slunce vstupujícího do královské

komnaty. Spojené státy americké jsou druhým červeným vchodem zapadajícího

slunce vstupujícího do královské komnaty.

7 Radim Radim | 21. října 2008 v 1:03 | Reagovat

Převzato z tisku: Obří urychlovač jaderných částic LHC je umístěn 50 až 175 metrů

pod švýcarsko-francouzskou hranicí, nedaleko Ženevy. Jde o 27 kilometrů dlouhý

kruhový tunel vybavený soustavou asi 9600 velkých magnetů, které řídí a urychlují

tok částic. Bezmála tři desítky kilometrů dlouhý okruh obletí za jedinou sekundu

jedenácttisíckrát. LHC dokáže urychlit pohyb částic tak, že dosahují téměř rychlosti

světla. Při jejich srážkách vznikne teplo, které stotisíckrát překoná teplotu v jádru

Slunce. Na kratičký okamžik tak vzniknou podmínky, které existovaly těsně po před-

pokládaném vzniku vesmíru. V budoucnosti by LHC mohl přispět kupříkladu k získání

nových zdrojů energie.

Kdo ví, zda to souvisí z níže uvedeným veršem, který vážně svými slovy pronesl

Nostradamus:

Velkému Cheramon agora

budou přiděleny všechny kříže

podle ranku.

Vytrvalé opium a alraun,

Rougon bude třetího října

propuštěn.

8 Radim Radim | 21. října 2008 v 3:24 | Reagovat

Gazela, nacházející se na svých oblíbených pastvinách je náhle vyrušena hbitým pří-

chodem kočkovité šelmy a je pronásledována na delší neznámé sprinterské trati.

Kočkovitá šelma stačí gazelu škrábnout svými zahnutými drápy na těle, ale to kupo-

divu nestačí k tomu, aby se gazela vzdala. Gazela vyklouzne kočkovité šelmě ze spá-

rů hbitých tlap a oklikou se vydává k horským pahorkům. Kočkovitá šelma se vyčer-

paná vzdává odstupem vzdáleně ubíhající se gazely. Náhle se nečekaně objevují ko-

lem gazely mlsní vlci, kteří raněnou gazelu pronásledují úpatím horských výšin. Ve

chvíli, kdy se gazela ocitne v nesnázích obklopená nepropustnými skalami, se skloubí

do klubíčka s očekáváním nemilosrdného konce. Avšak utahaní vlci po náročné rychlé

trati vedené horami, přicházejí ke gazele udýchaní s vyplazenými slinícími jazyky,

kterými pomáhají lízat ránu ztrápené gazely.

Lidé jsou po mnohých válečných bojích taktéž pronásledováni a neočekávají, že ne-

přítel jim podá pomocnou ruku k uzdravení. Není to založeno na milosti k bezmocné-

mu, ale na zkušenosti sebevlastních útrap. A toto dočasné pochopení svízelné bezvý-

chozí situace umožní rozvinutí vzájemné podpory dobrotivé laskavosti.

9 Radim Radim | 21. října 2008 v 3:24 | Reagovat

Gazela, nacházející se na svých oblíbených pastvinách je náhle vyrušena hbitým pří-

chodem kočkovité šelmy a je pronásledována na delší neznámé sprinterské trati.

Kočkovitá šelma stačí gazelu škrábnout svými zahnutými drápy na těle, ale to kupo-

divu nestačí k tomu, aby se gazela vzdala. Gazela vyklouzne kočkovité šelmě ze spá-

rů hbitých tlap a oklikou se vydává k horským pahorkům. Kočkovitá šelma se vyčer-

paná vzdává odstupem vzdáleně ubíhající se gazely. Náhle se nečekaně objevují ko-

lem gazely mlsní vlci, kteří raněnou gazelu pronásledují úpatím horských výšin. Ve

chvíli, kdy se gazela ocitne v nesnázích obklopená nepropustnými skalami, se skloubí

do klubíčka s očekáváním nemilosrdného konce. Avšak utahaní vlci po náročné rychlé

trati vedené horami, přicházejí ke gazele udýchaní s vyplazenými slinícími jazyky,

kterými pomáhají lízat ránu ztrápené gazely.

Lidé jsou po mnohých válečných bojích taktéž pronásledováni a neočekávají, že ne-

přítel jim podá pomocnou ruku k uzdravení. Není to založeno na milosti k bezmocné-

mu, ale na zkušenosti sebevlastních útrap. A toto dočasné pochopení svízelné bezvý-

chozí situace umožní rozvinutí vzájemné podpory dobrotivé laskavosti.

10 Radim Radim | 21. října 2008 v 3:24 | Reagovat

Gazela, nacházející se na svých oblíbených pastvinách je náhle vyrušena hbitým pří-

chodem kočkovité šelmy a je pronásledována na delší neznámé sprinterské trati.

Kočkovitá šelma stačí gazelu škrábnout svými zahnutými drápy na těle, ale to kupo-

divu nestačí k tomu, aby se gazela vzdala. Gazela vyklouzne kočkovité šelmě ze spá-

rů hbitých tlap a oklikou se vydává k horským pahorkům. Kočkovitá šelma se vyčer-

paná vzdává odstupem vzdáleně ubíhající se gazely. Náhle se nečekaně objevují ko-

lem gazely mlsní vlci, kteří raněnou gazelu pronásledují úpatím horských výšin. Ve

chvíli, kdy se gazela ocitne v nesnázích obklopená nepropustnými skalami, se skloubí

do klubíčka s očekáváním nemilosrdného konce. Avšak utahaní vlci po náročné rychlé

trati vedené horami, přicházejí ke gazele udýchaní s vyplazenými slinícími jazyky,

kterými pomáhají lízat ránu ztrápené gazely.

Lidé jsou po mnohých válečných bojích taktéž pronásledováni a neočekávají, že ne-

přítel jim podá pomocnou ruku k uzdravení. Není to založeno na milosti k bezmocné-

mu, ale na zkušenosti sebevlastních útrap. A toto dočasné pochopení svízelné bezvý-

chozí situace umožní rozvinutí vzájemné podpory dobrotivé laskavosti.

11 Radim Radim | 21. října 2008 v 4:28 | Reagovat

Tolik opakovaně předaných velkorysých dárků umístěných na zdi nápisů vyvolává ve

mně smíšený pocit neočekávané štědrosti. Smím, prosím, vědět, kdo je jejich ocho-

tný dárce? Nebo se z pohnutím mysli radostí rozpláču. To si vyprosím vysvětlení z

protilehlé strany, aby se mi nedostávalo tolik nadbytku slov. Skromnost slov dělá člo-

věka více střídmým po této neočekávané zkušenosti.

12 Radim Radim | 5. prosince 2008 v 23:33 | Reagovat

Nyní se omlouvám nebo lépe řečeno prosím za odpuštění neuvážených a urážlivých slov, která mou nevědomostí a hloupostí poškodila dobré jméno svatých nebo významných lidí. Maniodepresivní psychosa a mnohé nemoci mě ovládaly více, než jak káže rozum zdravých lidí. Ať mi Usama bin Ladin odpustí minulou urážku a lidé kolem něho mně rovněž odpustí má neuvážená slova na velkého svatého muže, který zachovává islám a korán v originální podobě. O odpuštění prosím ostatní lidi, kteří se cítí být slovně dotčeni, rozhořčeni nebo rozhněváni. Správce této sítě je povinen zabránit svým okamžitým jednáním šíření urážlivých nebo jinak nevhodných slov. Ať se špatná slova vícekrát neobjevují na těchto správcem zřízených stránkách. Děkuju za vstřícné a prozíravé pochopení.

13 Radim Radim | 6. prosince 2008 v 0:32 | Reagovat

Text v pořadí číslo 8, 9 a 10 se týká spíše Afriky a naznačuje nepokoje uvnitř zemí zmítané válečnými konflikty či-li zvířata jsou zvířata a lidé jsou lidé, niko-li přezdívky, jak by se mylně mohli domnívat lidé. Takže zabíjení jakého-koliv živého tvora na této matce zemi nevede k dobrému poznání, ale vede k úzkostné provinilosti. Věnujme hodně času diplomatickému vyjadřování, neboť v něm jsou ukryty klíče k otevření královských komnat míru. Vaše země vám právem náleží a dávají živobytí těm, kteří o to tvrdě usilovali. Lidé si nepřejí porušování zákonů násilnými válečnými sklony, ale přejí si zabezpečit své domovy ukázněností k výchovnému mateřskému řádu, který je založen na cti k druhým lidem a vlastním kontrolovaném sebeovládání charakteru člověka. Oheň horlivosti, který touží po mstě, nevede ke spravedlnosti, ale míří do hlubin zatmění vědomosti, která zkracuje životy potřebných a užitečných lidí. Žijeme na matce zemi jen jednou a je potřeba využít dobrozdání ve prospěch všech lidí i Boha.

14 Radim Radim | 12. prosince 2008 v 12:15 | Reagovat

Prosím o zrušení písma, vyskytujícího se pod všemi jmény Radim, který si přeje naladit se na vlnu vánočních a nadcházejících velikonočních svátků, neboť není hoden psát rukou mistra Ježíše Krista, ani se za něho vydávat. Nechť je poznání člověka zahaleno neprozrazeným tajemstvím vánic a zvučících meluzín. Barevná jarní duha se stane naší ochranou před zvedající se bouřlivou vodní hladinou, která se v minulosti stala naší dokonalou očistou mysli před obchodním znehodnocením rozpáleného trhu. Česká koruna znamená pro vodního hada způsob, jakým lze kralovat za mnoha přítomných časů. Jejím odejmutím z hlavy krále se stává Česká země součástí nevyzpytatelné Euro měny, která do daleké budoucnosti nezaručí kvalitu zrozeného originálu, ale pouze oddálí naše budoucí trápení, které je nevyhnutelné. Možná to myslí s námi dobře. Časy sladké jako med, radost přebohatých žní - Ludvík XIV., král Slunce. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

15 Radim Radim | 12. prosince 2008 v 18:44 | Reagovat

Roku 1999 navštěvuju v září ovocnou jablečnou zahradu našeho příbuzného, kde se pokouším umístit dvojitý žebřík na šikmý svah, který se pro mé levé žebro stává osudovým, když dopadám na hranu žebříku. Následná porucha dechu se stává lékařsky neprošetřenou a až pozdější doba potvrzuje naštípnutí žebra na levé straně. Zmatenost mého chování se projevuje nejistotou se soustředit na přijímání slova okolních lidí, což vyvolává jejich nedůvěru ve mě. Roku 2000 si nechávám operovat pravou dolní končetinu, kde je mi odejmuta hlavní žíla, která byla zatarasená krevní sraženinou. 15. listopadu se operace uskutečnila a výsledkem byla natečená pravá dolní končetina ( říkám-li to správně a nemýlím-li se bratře příhodo ). Roku 2002 se zimní hospitalizace na psychiatrii stává smutnou skutečností ( smrt černého anglického kokršpaněla pod kolem sanitky mě lítostivě donutila se zamyslet nad svým nepromyšleným jednáním, kdy pes nebyl upoután k vodítku. Prvního srazila stará škodovka a dopadl stejně, kdy si spletl projíždějící auto s drobným ptactvem - křepelky, koroptve nebo bažanti ). Po návratu z nemocnice se dostávám pod ruku známého homeopata Jonáše, který mně po citlivém, důkladném, šetrném a bezbolestném vyšetření zjišťuje v horním nosním průduchu ložisko lymské borelie, která má vliv na centrální nervový systém a duševní projevy zasaženého člověka. Později je při další kontrole zjištěn náznak astmatických potíží s možností alergického příznaku. 2. prosince 2008 neprokázalo vyšetření na spirometrii žádné ventilační poruchy s diagnosou Dyspnoe psychogenní. K homeopatovi delší dobu nechodím, ale přu se s klasickými lékaři o pravdu, která mi způsobuje značné potíže k vyřešení problému. Nechtějí mi dát magnetickou rezonanci, a tak to dokumentují přes zastaralé rentgenové snímání. Od minulého listopadu dochází na pravé dolní končetině k narušení kůže, kde se od letošního jara otevřel defekt na bérci, který nedokážu dodnes vyléčit již třetím lékařem ( předtím to byly lékařky ). Chce to více vytrvalosti a důslednosti, která je založena na důvěře k lékařskému týmu. Za almužnu 30 korun českých nemůže pacient očekávat zázraky Ježíše Krista. Zákony je potřeba vážně dodržovat a ne se jim vzpírat. A tu pigmentovou tmavou skvrnu v podobě oblého trojúhelníka na pravé dolní končetině zevnitř, kterou mám několik let, považuju za trvalé napětí na Blízkém východě. A to nemluvím o zánětech v nohách, které občas mívám. V hlavě záněty mívám taktéž. Ale melasa, zelený čaj a káva nebo hrozny a smetana problém zčásti vyřeší. Jenom se nesmím chovat jako malé pětileté dítě.

16 Radim Radim | 17. prosince 2008 v 13:14 | Reagovat

Odmítám dnešní pojem říkající si hospodářská finanční světová bankovní krize, která je založena na přemisťování a uchovávání si finančních bankovek ve svém mateřském sektoru. Jde o to, aby se vyprodukované odrůdy bank zredukovaly do zjednodušené finanční tváře pod jménem Česká národní banka, aby nedocházelo k falešné nekontrolovatelné proměně názvů vzniklých bankovních mateřských jmén, což by vedlo ke zmatenému napravování budoucího finančního přešlapu, vedoucího k diskvalifikaci bankovních pověřených hráčů. Aby se česká koruna udržela na finančním pracovním duševním a fyzickém trhu, tak je zapotřebí, aby zákonná pravomoc banky byla rozšířena o určování peněžní odměny celé společnosti na rovné Šalomoun díly, což se děje jen z části v neprospěch zbytku dělnického pracujícího lidu. Zvyšování mezd nebo platů vede k znehodnocení české korunní měny, kterou je nutné zachovat zmrazenou v nepozměněné podobě, což nám Evropská unie zcela nepřipustí, ale umožní lepší kontrolu finančního trhu bez poškození národních zájmů velkých firemních podniků, přinášejících blahobyt svým podřízeným zaměstnancům.

Jestli se někdo myslí, že jsem ve špatné fyzické kondici, tak se zatraceně mýlí.

17 Radim Radim | 17. prosince 2008 v 15:12 | Reagovat

Viděl jsem letmým pohledem na obrázku malířský vzor písma nově se prezentujícího policejního vzoru auta, které mi připomíná závodní auto z nevyřešenou minulostí. Písmomalíř vám řekne, že vzor písma s názvem Policie se umisťuje doprostřed uvedeného prostoru tak, aby levý kraj byl od levého počátečního písmena byl stejně prostorný, jako pravý kraj od končícího pravého písmena. Blankytně nebeská světlá modř a zlatě lomená jarní žlutá s neutrální světle šedou vytvářející harmonickou přírodní trojici, které kontrastuje výrazně tmavě hnědá polní rozoraná barva.

Mně se líbí modrooké blonďaté policejní slečny se žlutou stuhou ve vlasech, oděné do blankytně světle modrých a růžových barevných odstíněných nádechů, oblékajících se do mini sukní. Snad mi nechcete říct, že žena v kalhotech je žena a ne muž.

18 Radim Radim | 17. prosince 2008 v 15:38 | Reagovat

Nelze posuzovat člověka podle vyjádřených projevených slov, založených na přechodném rozjímavém citu k druhým lidem, ale na rozhodném verdiktu soudce zvaném Buddha, který sám určí, co je kázeňský slovní mravnostní přestupek, nebo zavádějící nepřístupná myšlenka ve jménu zachování čistoty zahaleného Koránu, či uskutečnění trestného činu nepovolené zvýšené a nebezpečné rychlosti. Tolik na úvod obhájení nezkušeného mistrova žáka. Je otázka, co znamená více, jestli myšlenky, slova nebo činy.

19 Radim Radim | 17. prosince 2008 v 17:16 | Reagovat

Takže připusťme nebo odpusťme nevhodná slova, zabraňujících koncentraci cirkulačních psaných myšlenek ve jménu čistého svědomí, a raději zvolme svěcenou klášterní vodu, umožňující originálnější uvolnění svěžesti bez pocitu provinění vědomí. Čas ovocného zrání mysli člověka ukáže správnou úzkou cestičku k Bohu tohoto pozemského života, který neplane v ohni násilnosti, ale hoří jako věčně nadějná světelná louč naděje ve jménu Ježíše Krista a jeho učedníků. Člověk si zvolí tu nabízející se ovlivněnou cestu života, která je mu v srdci nejbližší, i když je to prozatím jenom přání neuskutečněné a nenaplniněné ovocné číše, posvěceně pozemského a duchovního života.

Ale to říkám proto, že se nechci zbytečně rouhat a prohlubovat riziko pokušení. Co z toho řečeného jsou myšlenky, slova nebo činy, ukáže nepředvídatelná budoucnost otevřených možností. Zní to jako dokonale se opakující se slovní fráze. Ale aspoň to nebudí pohoršení veřejného hříšného života. Uvidíme, kde se bude rozprostírat moje osobní vina nebo její soudcovské odpuštění. Klestí bude spáleno a urodné pole bude sloužit k nasycení věčně hladových dětských Božích úst.

20 Radim Radim | 17. prosince 2008 v 17:32 | Reagovat

A je to napsané z chybou např. slovo nenaplněné. Už mně z toho jde hlava kolem. Ale snad to není trestný přestupek skutkové podstaty dotyčného člověka. Ach, ano.

21 Radim Radim | 18. prosince 2008 v 18:15 | Reagovat

Vzniklý a následně pomíjivý vesmírný stvořený svět se libovolně koncentruje a uvolňuje do ohraničeného přítomného prostoru, v kterém se nachází zrozená a rodící mladá matka země, kterou stvořila neznámá a daná duchovní veličina zvaná Bůh. Tím započal život dětských pokolení, která se zajímala o zakázaná území více než o radu svého moudrostí znalého otce. Lidé se svými pracovními schopnostmi vybudovali honosná obydlí a společný majetek, který sloužil ve prospěch blízkým a nově přicházejícím lidem z jiných prostorů země. Avšak jazykové bariéry a nově zákonem podložená náboženská vyznání vedla lidstvo k rozpadnutí společného rodinného věna, což vyvolalo chaos, vedoucí k opětovné nápravě. Problémem číslo jedna se staly peníze, cenné papíry nebo zlato a diamanty, které se nutně potřebují krýt fyzickou prací dělnických a řemeslných profesí. Vznikl nadbytek nekontrolovaného  majetku, o jehož vlastnickém právu rozhodli státem pověření úřední správci ( nikoliv soudci, neboť poslední soud má údajně nastat roku 3797 ve znaku duchovního souboje Ježíše Krista a nepovedeně přetvořeného netvora, kutého ze železa tvrdohlavosti a vášnivého ohně pyšnosti ). Není jediného spatřeného důvodu, proč by lidé měli válčit o svoji zatvrzelost mysli, když na světě poskakují u kulatého dubového stolu šikovné hospodyňky, které své nepokojné válečné uličníky uspí svým teplým voňavým vánočním jídlem, po kterém se uklidní a sladce vyspí. Věřím, že hodné ženy nastolí pořádek vtomto poblázněném světě, jen když se jim divocí a svévolní muži nebudou násilím vzpírat. Opačně to snad ani dobře nefunguje.

22 Radim Radim | 30. prosince 2008 v 19:07 | Reagovat

Dnes nehodlám provokovat pozemské, hněvem rozvášněné lidstvo, ale ( snad církevní Pavlovo ) je mou povinností ohlásiti, že vždy budu trpělivě a nedočkavě stát na straně menšiny ( Palestina, Egypt nebo Irán ), které spadají pod samosprávu Saudské Arábie ( předpokládám, že královské výsadní právo vlastnit tyto země nepominulo, neboť kniha zasvěceného Koránu hovoří ve prospěch všech žijících svobodomyslných občanů ( například Muslimů ). Je zřejmé, že pronásledovaní a ztrápení lidé se stali obětí válečného zločinu přesily izraelských okupantů, kteří jednou okusí skřípot zubů a pláč nebo lépe řečeno poznají nepříjemné vrzání rezavých pantů široké pekelné brány ( Izrael se má relativně dobře, zatímco Palestina zbytečně trpí, i když se ví, že se karty mohou v budoucnu proměnit ze srdce na listy - a malé bude dávat více pokrmu než velké ). Vím, že projevená slova úcty ke vzdáleným lidem nevrátí ztracené životy padlých dětí, ale věřím, že kázeňský pořádek bude sjednán tím uskupením právem pověřených lidí, kteří se narodili a zapustili kořeny islámu v zemích, které jim soudcovským výhradním právem Saudské Arábie náleží nebo-li patří.

Jednou, kdysi pozdě v noci se mi zjevil v horním patře domu uprostřed trojice oken královský had se zlatou korunou na hlavě ( okna v pokoji jsou obrácena na jih ). Byl to matně chvilkový a představou vynořující se okamžik nezapomenutelné chvíle, kde je potřeba strach ovládat a stát se jeho výkladovým poučením. Věřím, že je to dobré přátelské znamení vlády všemohoucnosti nadpřirozeně pozemského. Jestli si to přejí správci cenzurovat a dotýká se jich to, tak nevlastním právo slova broskvového vyjadřování se vměšovat do toho, co mi nepatří. Zahrada oázy patří těm, kdo si ji svou trpělivou pílí vybudovali.

23 Radim Radim | 30. prosince 2008 v 20:02 | Reagovat

Nejsem typ člověka, který se nechá unést oslavou nadcházejícího Silvestra. Když se cítím mizerně, tak se opíjím nahořklými švédskými kapkami. Naučit se pít alkohol v 25 letech nevede člověka k závislosti jeho pozdějšího pití, což mohu potvrdit, protože ho téměř zbytečně nepiju. Ani zítra ho pít nebudu, protože si nepřeju, aby mi odumřely mozkové buňky. A práskání dělobuchů nepotřebuju nutně slyšet, stačí mi, když slyším štěkot a vytí psů, kteří jsou sluchově citlivější než lidé kolem. Budu rád, když uvidím následující den svítit slunce, určené ke zvednutí nálady mysli člověka. Kéž by ho viděli nezatměné všichni žijící lidé a radovali se ze sluneční pozlacené a přírodně lesní, luční nebo zemědělské krajiny. A to je to, co nás baví žít bez předsudků.

24 Radim Radim | 30. prosince 2008 v 20:44 | Reagovat

Stydím se říct pravdu o sobě, ale pokorně ji prozradím. Mé školní vzdělání je pouze základní a znalost okolního světa neovládám, takže z toho pramení mnohá nedorozumění k ostatním lépe vzdělaným lidem. Doufám, že se to později vysvětlí. Takže nechápu, proč se z toho nestala diskuse vícero lidí. Namočili jste mě do nevídaného problému, kterého mi není hodno řešit. Je naprosto vidět, že potřebuju tým psycholožek a psychiatriček, protože mně nechcete pomoci vyřešit samomluvu, takže nevím, do kterých rukou se dostávám. Netrapte mě zbytečně, když nevím, co mám říct dále. Zaklepat, prosím. Otevřou se dveře pochopení, nebo dostanu kopačky. V ústavu psychiatrie bych se cítil lépe odpočinutý. Léčit vlídným lékařským slovem považuju za užitečně prospěšné, jiné východisko nevidím, mé hodné lékařky.

25 Radim Radim | 30. prosince 2008 v 21:37 | Reagovat

To víte, že rád poslouchám Slovenské jemné melodie. Dnes to pořádně rozparádily. Hlavně ženské hlasy se mi líbí, anebo duo taneční parket zalíbených párů. Nejvíc miluju Katku pro její dětsky projevenou upřímnou radost. Taky jsem si všiml, že tato bystrá dívka má pohotovější reakce, než kterýko-li jiný ospalý muž. Čím to je, že ženy mají lepší citové vnímání protkané pochopením lásky a muži se cítí vždy řádně vyškoleni v jejich objetí vstřícné laskavosti. Karol je můj tajný trumf na neočekávanou odpověď. Dva přívětivé a pohodově nadšené hlasy mě ujistí, že otevřený svět vlastní i kladné přicházející stránky zvýšené hladiny pokoje.

26 Radim Radim | 31. prosince 2008 v 4:50 | Reagovat

Chtěl bych se vyjádřit k textu 22 o zemi Izrael a Palestina. Uvedu citovaný verš, který údajně předpověděl Nostradamus, jenž se může vztahovat na blízké země kolem nich:

Arabský kníže, s Marsem, Sluncem

a Venuší Lvu,

Pluk církve se

potopí v mořských vlnách.

Poblíž Persie dobře milion,

Pravý had obsadí,

Egypt a Byzanci.

Zda se to stalo nebo teprve v budoucnosti má stát, opravdu nevím. Každopádně si myslím, že planeta Jupiter mívá větší moc než planeta Mars, samozřejmě za pomocí hvězd, Měsíce, Slunce nebo jiných vesmírných planet. Nerozumím tomu příliš a nerad bych se považoval za interpreta. Je zřejmé, z které knížky jsem čerpal tento výše uvedený verš. Takže se omlouvám za nedorozumění, kde platí, že láska je shovívavá ke všem bez národnostního rozdílu, i když si lidé myslí, že to bývá opačně. Záleží na tom, do kterých rukou se to dostane. Nebeské hvězdy jsou mapou, která vede k naplnění poloviční pravdy. Lidé jsou ta druhá poloviční naplněná pravda. Chci vést dobré mezilidské vztahy ke všem. Dobrým rájem to začlo a utěšeným pokračováním to spočine v náručí Hospodina. Tiší lidé dostanou matku Zemi jako své majetkové darované dědictví. Snad to říkám správně za předpokladu uvedených pasáží v Bibli.

27 Radim Radim | 7. ledna 2009 v 16:06 | Reagovat

Radime, dávej si raději pozor na svůj kmitavý jazyk, aby se ti náhodou nedopatřením nepopálil o šálek horkého čaje nevědomého zkoumání tebou prakticky neověřeného arabského učení Koránu, kde je potřeba dbát na zvýšení opatrnosti vyloženého slova, aby se nepoškodila předaná hodnota úcty člověka k člověku. Když to budeme brát podle výkladů čínského horoskopu, tak se nesetkáme s nepochopením daného výčtu napsaných slov, která zastřešeným vysvětlením povolal do chodu seznámení mocným stiskem ruky a lusknutím prstů velevážený panovník Buddha. Je potřeba nad tím hluboce popřemýšlet a důkladně si ověřit převzatá díla našich dávných předků, aby se lépe porozumělo tajenkám stromu větví vzrůstajícího nároku života. Podávám soudní žalobu na svoji projevenou lítost neznalosti okolního světa, kterého se svým vyjadřováním myšlenek dotýkám a ohrazuju se právem cenzury síta správce sítě. Hrubé zrno neprojde rybářskou sítí zákonů ukotvených práv listin svobody lidí. Ani nevím, co říkám. Melu páté přes deváté.

28 Radim Radim | 15. února 2009 v 3:56 | Reagovat

K dnešním proběhlým střetům duchovně - hmotných zájmů si dovoluju uvésti poznámku z četby Nového zákona apoštolů, který se váže svými výpověďmi s dnešní dobou: Židé se však proti Pavlovi postavili a rouhali se. Proto setřásl prach ze svého roucha a řekl: Vy sami jste odpovědni za svoji záhubu. Já jsem vůči vám bez viny a od této chvíle se obrátím k pohanům..." Ale představený synagogy Krispus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili  Pánu, také mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: Neboj se ! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou  a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. "

29 Radim Radim | 10. března 2009 v 22:37 | Reagovat

Přísahám při rozbouřeném moři a písečné pevnině,

že se nacházím v lidských činech namočený nevinně.

Ať mi laskaví lidé mé nepřímé hrozné činy odpustí,

když mé vodní démony na pevninu řádit propustí.

Psychiatři a psycholožky jsou mí velcí nepřátelé,

neberou mě z logiky úsudku a vážnosti na zřetele.

Můj projevený lítostný hluboký pláč a zvonitý smích,

matičko, úrodná Země Boží, stane se hrozivý hřích,

Co se však bude dít, nechte si v nočních můrách snít.

Vše mnou je sepsáno s pomocí rozumu a rukou laicky,

ne všechny úchylné prohřešky dopadnou tak tragicky.

Mnozí z vás se budou z nadějné lásky ženit a vdávat,

a to je třeba si vážně cenit a nechat si růžově zdávat.

Zplozené děti z dřevěných kolébek hravě povstanou,

a rodičovských a společenských úkolů se zastanou.

Hozením zlatých mincí se hlavy a orli v dobré obrátí, přátelský upřímný šťastlivý pokoj se na Zemi navrátí.

30 Radim Radim | 11. března 2009 v 22:13 | Reagovat

V dnešních nejznámějších českých novinách bylo tučným písmem napsáno - Dalajlama: Tibet přimomíná peklo na zemi " ( uvozovky dole psát ještě neumím a prosím tímto za laskavé odpuštění ). Víra, naděje, láska, pokora a asketismus ( odříkání, zdrženlivost, askeze ) se pochopitelně z důvodů mocenských neodolatelných vášní navzájem mísí dohromady, což vyvolává nepokojné bouřlivé diskuse, neboť zaneprázdnění pověření veřejní lidé se snaží prosadit názory menšinového utiskovaného lidu, protože chudobou stísnění lidé si v srdci a rozumově podloženém uvažování přejí mít taky podíl svých Pánů a nechtějí se stát jejich do kostí upracovaně sedřenými otroky. Dejme odhodlanému pracujícímu lidu to, co chtějí, ať se s Pány na slavnostních hostinách nad splněnými domácími úkoly radostí smějí. Nostradamus s největší pravděpodobností vyslovil a nechal královským perem sepsat 42. čtyřverší Siecles I - tento zajímavý níže uvedený odkaz, který s jistou opatrností nepraktikoval :

Desátý den božských

kalend dubna

znovu ožije

působením zlé rasy,

Oheň je uhašen

a ďáblovo shromáždění

Hledá kostru démona

z Pselluse.

31 Radim Radim | 12. března 2009 v 22:33 | Reagovat

Při meditaci si představuju, můj drahý leo, dlouhovlasou bavlněnou, hedvábnou blonďatou přízu - hřívu a průzračně křišťálově modře se lesknoucí chladivé studánky. Světle bledá růžově nadýchaná pleť ( květen stejně brzy přijde coby vzrostlý dub - ženy se červenají v zimě jako červánky na obloze, láska přece kvete v lednu jak v máji ). Za jarního rozbřesku přicházejícího března, připomínajícího rašící a rozkvetlé sněženky, bledule ( krásné jako čerstvě napadlý arktický sníh, ukazující svoji na lících dobře ošetřenou pleť, které příjemně zchladí rozdováděné a rozpálené lvi, jenž si na chvíli odpočinou ) a prvosenky jarní ( střední velikosti ) rozehřejou mysl i smysly nenechavýh náruživců. Dnešní civilizovaný zvučný svět nabízí levné ojeté káry, řítící se z prudkého kopce dolů i s hřebečkem a nefungujícími brzdami, kde z nádžky vytéká pomalu olej. Navzájem se přitahující opačné magnety  můžou při vzniklé jiskřičce způsobit velký třesk a tím způsobit vesmírnou rozpínavou extázy, vracející stvoření světa na počátek. Vznikl by mnohem lepší přítulný ráj, kde svůdní lidé nebudou mít čas řešit nesmyslné problémy jako jsou zákony a práva, určující jak mají ženy správně vypadat.

32 Radim Radim | 12. března 2009 v 23:02 | Reagovat

Duchovně inspiritativně založený Sri Chinmoy by mě rozhodně nepochválil, neboť by došlo ke ztrátě pílí získané koncentrace, ale Bůh stvořil svět v jednoduché kráse, kde se jakýkoliv nepromyšlený zásah do přírody značně vymstí. Bůh je libovolně uvažující žena, která viditelně zkrášluje a osvětluje zastíněnou mysl svévolných mužů. Ať mi láskyplní lidé předešlý příspěvek odpustí, pokud se jich to z morální etiky dotklo ( neberu léky, proto dělám chyby ).

33 Radim Radim | 16. března 2009 v 23:47 | Reagovat

Pomozme zabránit budoucím nenávistným žhavým nepokojům tím, že ukážeme roztržitým, roztrpčeným a neukázněným mužům nádherně rozkvetlé voňavé jarní, do výživné půdy zaklíněné, zapuštěné narcisy ( narcismus ) a umožníme tím ztlumení rozpoutaných vznětlivých reakcí pistolníků válečného průmyslu. Vydávání zbrojních pasů nasvědčuje, vypovídá o hrozícím nebezpečí ze strany neuvážlivých a psychicky nevyrovnaných kovboj majitelů. Vždy se vnuknou vtíravé tísnivé myšlenky, zda pečlivě a opatrně předáváme zralé teoreticky praktické zkušenosti materiálního obchodního zbrojního díla do rukou z řetězů utrženého, urvaného blaznoství a šílenství, které je zanedbané, zaostalé a především neléčené. Dnešní nastolenou proletářskou výzvou je, ženy všech zemí, spojte se ! Nenechte vaše ztrápené muže válčit ! Nestojí to za to, poznat zkázu lidských rodů. Je na čase se ve věku Vodnáře výrazně polepšit a změnit společenské chování na vyšší inteligenční, intelektuální, morální etikou zastoupenou profesionální mezilidsky povznešenou úroveň v oborech, v odvětvích, naukách a povoláních politiky, medicíny, kantorství a přírodních věd. Psát o budoucích hrůzách mě opravdu a vážně nebaví. Nechte se raději svěřit do náručí nadaných žen než z pokušení myšlení strkat ruku do rozdělaného rozdmýchaného ohně.

34 Radim Radim | 17. března 2009 v 0:18 | Reagovat

Neverím, že si neboľa vyrobená pre mňa, prisahám, že ak mi odoláš, tak sám, zostanem do smrti sám. Celý svět by zůstal opuštěn při neustálém odmítání mužů ze strany žen. Dámy, je to na Vás, aby jste muže ochotně přijímaly, a to nejenom podle velikosti těla nebo I Q.

35 Radim Radim | 17. března 2009 v 7:25 | Reagovat

Neobviňujte mě z promiskuitního společenského jednání, to by nesplňovalo manželský svazkový účel lidstva. Jde tu o záchranu lidského rodu se značnou zodpovědností k budoucím nepředvídatelným událostem. Ženské hlasy mě příjemně vzrušují a nepohrdám jimi. Už se mi stalo, že ke mně mluvila blondýna o pracovním úkolu a nebyl jsem schopen pro její krásu tváře schopen přemýšlet o tom, co říká. A kdo je tedy hloupější. Ženám jsem rozdal za život jen několik krátkých polibků. Mám vůči nim v tomto ohledu čisté svědomí. Zrátka žádný sex. Dobrá píseň jemných melodií ze Slovenska hraje nyní.

36 Radim Radim | 18. března 2009 v 1:03 | Reagovat

Hráli jste dnes exelentně, bravurně, na strunu lásky maximálně špičkově, až to kolem Bílých Karpat přetékalo vzrušením pokušení a za to Vám patří můj znalecký obdiv jemných melodií, i když oplývám jen základními školními znalostmi, děvčata a chlapci. Celý lidský svět přijímám jako malé děti svým dočasným úsměvem. Miluju drama - tragické komedie s loutkami na podiu se strženou oponou a jásajícím publikem. Je třeba si na to pomalu konečně zvykat. Vždyť polovina světa píše o dobrých skutcích užitečných pro společnost, druhá polovina světa neustále vyhledává nebezpečí křížových ( žaludových ), pikových (listových ) a kárových (kulových ) dobyvatelských výprav. To přeloženě znamená války, zármutek a nenávist v budoucích událostech připraví lidstvo o pořádný ranec štěstí chceteli blahodárnosti. Srdcový (hercový ) trumf drží v ruce skvěle vizážově prodaný úsměv současný prezident  Spojených států amerických Barack Obama ( Hillary Clinton se opravdu nemá za co stydět, hlavně, když to sbaští Rusové s celým arabským světem. A o to vážené světové publikum kráčí, jde. Milovat se až za hrob včetně asijského světa. Půjčený bohatý strýček z Ameriky se jistě pokusí nalézt poloviční mír, druhá půlka světa se holt musí o to snažit. Ale nač to divadlo mocenských zájmů vlastnit toho druhého. Zopakujeme si známé verše, které pocházejí od Nostradamus:

I V, 9 5,

Vláda je přenechána dvěma,

ve velmi krátké době se jí zmocní.

Až uplynou tři roky a sedm měsíců

vytáhnou

do války.

Oba vestálové proti nim

povstanou,

Vítěz se pak zrodí

na americké půdě.

verše V, 7 8:

Ti dva nezůstanou dlouho

spojenci.

Za třináct let

uhnou barbarské moci.

Na obou stranách bude ztráta tak

velká,

že někdo požehná

bárce a jejímu vůdci.

Co se prozatím stalo, dobře víme, na ostatní se máme asi na co těšit. Hlavně, když je nad námi nebeský tatínek. Nic nového pod sluncem nepředkládám. Vždy přijdu pozdě.

37 Radim Radim | 18. března 2009 v 8:27 | Reagovat

Jsi moja obľúbená materina dúška, Kaťuška.

38 Radim Radim | 19. března 2009 v 10:39 | Reagovat

Působím sebe destruktivním vnímaným smýšlením, ale mojí amatérsky zastoupenou rolí je odrazovat násilné válečné ekonomické sklony od materiálních ztrát. Můžu být lepší školní žák, ale k dokonalosti soužití s lidmi, přírodou a Bohem mi stále chybí odhodlaně sebevědomé krůčky do zdařeně uvolněného dětství. Navržená poziční analýza variant nemusí být z mého pohledu korektní ani objektivní. Znalecký posudek nelze ode mě očekávat ani přijímat.

39 Radim Radim | 3. dubna 2009 v 23:43 | Reagovat

Politicko společensky zaujatě obeznámení lidé si opravdu nemají důvod postěžovat na současná i budoucí hospodářsky výživná léta, která navyšují a zocelují životní úroveň každého zaneprázdněného a odpočívajícího občana křesťanské Evropy, která neustále vyvíjí usilovný tlak na spravedlivé přerozdělování hodnoty právního kapitálu i majetku ve prospěch spokojeného přihlížení všech rozumě uvažujících lidí, co jeví zájem se podílet na zvětšování kulturního bohatství našich významných politiků v duchovně prosperujícím roku 2009, ve znamení úspěšně bojovného tažení druhého kola velkého krále z Angolmois, který s největší patrností blahopřeje pomocí Slunce a Měsíce i ostatních planet k novému počátku vřele přátelsky vedených budovatelských vztahů, pokračujících ve zdárné a čestně nezastřené chápavé konání sjednoceného lidstva. Mluví ze mě duševní nemoc nebo pozdní noc nadcházejícího spánku, to nechť posoudí jinak zaměstnaní lidé.

40 Radim Radim | 4. dubna 2009 v 10:10 | Reagovat

Napadla mě nabízející se myšlenka, zda by nemohl vykonávat funkci velkého krále z Angolmois současný prezident Spojených států amerických za ochranného požehnání jmelí bílého při slavnostním ceremoniálu náboženských seskupeních. Vždyť i Boží dětská tvář se tajně skrývá za košatou koulí jmelí bílého, které prodlouží cestovatelské putování světem se schopně sloužícím zdravím. To je menší a vyjímečný okrasný doplněk přírodního soužití člověka s hmotnou zátěží měst. Američtí vojáci se za II. světové války maskovali při osvobozeneckých misích břízovými větévkami, ale to se mi asi zdá. Výběr náležitých možností je tak rozmanitý, že je možné nad tím spekulovat a manipulovat až do skonání světa moderních vynálezů prolínajících se s přírodou. Tak na shledanou v roce 3797, kdy se uvidí, co přináší větší útěchu naší odhalenosti a zranitelnosti srdce myslící hlavy.

41 Radim Radim | 4. dubna 2009 v 22:58 | Reagovat

Nyní píšu o minulosti předešlých dějů, kde se už ani ve snu neočekává, že se můžou v budoucích událostech stát. Upozorňuju, že se jedná o nepovedený vtip, který se v Americe nebude doufám opakovat, a který se zřejmě na této stránce dlouho neohřeje. Nenechte si mou hloupostí kazit noční hudební zážitky.

Na pevné základně, baráčku, postaven budeš,

s padajícím mlékem, válkou a krví zrudneš.

Mírových procesů se v budoucnu nevzdáš,

a to ani kdyby se ti zjevil v Pakistánu Jidáš.

Ze zapalovače vyšlehne při 45 stupních oheň,

sborovými hasícími stříkačkami se po něm ožeň.

Víc ti již, baráčku, praviti vícero slov nemusím,

astmatickým záchvatem se z kouře zadusím.

Hovorného básníka necháš do žaláře zavřít,

s cenzurou tisku ho necháš smutného umřít.

42 Radim Radim | 5. dubna 2009 v 21:31 | Reagovat

Z televizních živě zobrazených vysílaných dnešních zpráv mě oslovilo zapřísáhlé neodrazitelné sebevědomí Baracka Obamy při jeho dobro srdečném vstřícném projevu k jásajíce souhlasně důvěřivém publiku, kde kladný ohlas zanechal důležitou důstojnost a spravedlnost v obou  naslouchajících stranách zúčastněných občanů, ale především upřímně zodpovědného a velmi důrazně vystupujícího současného prezidenta Spojených států amerických. Barack Obama ve mně probudil osvěžující pocit čerstvého přílivu energicky probouzejících se částic mládí, které mě na okamžik posunulo zpět na počátek stvoření biblického ráje Adama a Evy, kde si spojení a nerozluční přátelé skvěle rozumějí s okolním světem. A to je významný nadějný signál politicko - občanského vzájemného milostného soužití, které nám zplodí ratolesti blaženého pokoje porozumění uzavřených posvátných smluv o neútočení, zákazech, co smím dělat právnická Ameriko, případně, co smím vlastnit na obranu svého státu, aniž bych někoho ohrožoval nebo skoro by se dalo říci, že se nechám ovládnout silnělším a odolnějším dominujícím státem, jenž mi bude poroučet a tahat mě za vlasy, když odmítnu poslouchat vyhodnocené příkazy.

43 Radim Radim | 6. dubna 2009 v 19:00 | Reagovat

Uvedená holka na titulní stránce vašeho ženského časopisu je v tomto měsíci nejlepší zobrazenou památkou velikonočních svátků. Pokusím se ji základním školním pravopisem eticky vylíčit.

Stále mi není v nastíněných představách jasné,

co ona dnes považuje za opravdu vážně krásné.

Světlá pleť, modré oči s rozpuštěnými blond vlasy,

vyzývavým pohledem rozpoutanou vášní se hlásí.

Polootevřenou roztomilou pusou o polibek usiluje,

opuštěná do omdlení taneční parkety pomiluje.

Topy a tuniky zdobené krajkou s něžným stylem,

projdeme nevšední láskou s návrhářským týmem.

Jemnými prsty uchopená velká praktická taška,

kovbojským opaskem nevznikne ostudná fraška.

Jenom si neobouvejte lvíčata dívčí kožené kozačky,

nebo dostanete od Slováků na památku kopačky.

44 Radim Radim | 7. dubna 2009 v 19:29 | Reagovat

Shodou okolností jsem nalezl v sobotu na polní cestě zadupanou slovenskou pětikorunu, kde na přední straně je kůň s jezdcem se spodním nápisem Biatec. V prvním mezinárodním utkání v kopané uznal rozhodčí tři vsítěné branky. Aby se ta pětikoruna Slovenska zhodnotila spravedlivě, tak by musely zapadnout do brány dva goly schválené hlavním rozhodčím. Tak jako je nad námi nebeský otec, milovaný syn a duch svatý, tak si počítám tři navržené možnosti. Šalamoun měřil v dávných časech na rovné díly, tak proč by nemohl pomoci lidským rozumem dnešním hráčům kopané. Biblický Jidáš a Ježíš dopadli stejným rozdílem v poměru 1: 1. Nepředpovídám budoucnost, ale rád se nechávám inspirovat fantazií.

45 Radim Radim | 7. dubna 2009 v 21:10 | Reagovat

Ochotnými hospodyňkami na dubový stůl podávané upečené velikonoční smetanové jidáše a mandlemi ozdobený upečený zajíček, při radě členů výkonného výboru bude zatlučen do reprezentační rakve mistrem tesařem další jedenáctka hřebíček.

46 Radim Radim | 7. dubna 2009 v 22:02 | Reagovat

Skutečně mi není známo, kdo se nachází v zastoupené úloze z mrtvých vstání, ale jistě víme to, že se mistr,syn člověka a nyní Boží syn zjevil svým učedníkům před jejich očima posledního památného rozloučení. Takže jsou v dnešní vyostřené době zajímavé postupové šance do baráže, kde se ukáže, že se společným rozpumpovaným srdcem a láskou k bližnímu dá zvítězit. Otázkou nadále zůstává, kdo drží v ruce karetního černého Petra. Rovněž není známé, kdo zastupuje roli biblického Jidáše. Ale je část pravdy, že se Slovenska drží štěstí a radost ze života. Český fotbalový tým mi Ježíše nepřipomíná, matko Boží.

47 Radim Radim | 9. dubna 2009 v 3:33 | Reagovat

Náhodou v dřívějších letech shledávám v příkopě na kraji u hlavní cesty naší obce bankovku 50 korun českých, připomínajících pomoc chudým lidem při ztrátě zaměstnání nebo též dodržování pravidel silničního provozu pohlavní jízdy milenců, z rychlujících tempo mírně ztuhlé ekonomiky našich náročných požadavků, za které platíme daně odevzdané do společné truhly velkého krále z Angolmois. Pod zámkem v parku blízko železničního nádraží naší obce nacházím před několika lety bankovku 200 korun českých,které mě vracejí do vzpomínky školního tělocviku běžecké disciplíny základní školy, kde nás učitelé kázeňským přístupem vedli k tomu, aby žáci nepodváděli, nezapírali a hlavně nefalšovali v pracovních hodinách školní výsledky. To, co patří svatým, jim poctivě svou pílí a trpělivostí odevzdávám, tím, že si za to koupím užitečnou sladkost pro zvednutí nálady. Co se stalo, je skutečnost, ale tentokrát ne budoucnost. Smát se tomu nelze. O hrůzách psát nechci, to by mě morálně pohoršovalo a ztrácelo estetický význam počínající pedagogiky. Jezme, pijme, tancujme při hudbě, milujme a sladce spěme, jinak se z nás stanou z řetězů utržení blázni. Materiání ztráty nejsou přitažlivé, a proto se jim stavím do cesty. To je snadno pochopitelné. Nedopusťme a nepodporujme špatná proroctví, jinak by se stal svět nepřijatelným a neslučitelným s lidským životem. Nejsem prorok, ale doživotní žák. Zbytečně si komlikujete svým hloubavým přemýšlením život, který vyvolává strnulost nervů. Stop zlému, ať si lidstvo odpočine, jinak nás ďábel vykoupe v neštěstí. Možná nás časy zavají do středověku umírání. Tomu by se současní lidé nedivili. Antikrist je opravdu blízko. Přišel si pro nás, aby nás více přiblížil Božímu království. Ale nejdřív je potřeba překonat utrpení, abychom uvěřili, že Bůh skutečně existuje a zvýšili účast věřících, pokud vůbec řádění bestie někdo přežije. A na to Bůh spoléhá. To, co říkám, není objektivní, ale žije v nás a mezi námi lidmi celého světa. Neubližujte dětem, jiným lidem ani zvířatům a nerozbijí nádobu života, kdy si Bůh rozmyslí, jak naloží s lidma. Potíž je v tom, že je nadbytek hmoty produktivního hospodářství, vedoucího k redukci. A to Bůh chce. Přírodu středověku zeměkoule s jistým počtem lidí i zvířat. To se týká každého z nás. Nic nového neříkám, ale je vidět, jakým směrem se posouváme.

48 Radim Radim | 9. dubna 2009 v 14:39 | Reagovat

Zmiňuji se významovo jazyčně mnoho smyslně, takže otevřených možností jmenování je více. Mluvím o dívce Natálii, která s tím trochu nepřímo souvisí. Ostatně se ukáže, že to jde spojit dohromady při svaté mši budoucího křestu Itálie.

49 Radim Radim | 9. dubna 2009 v 22:47 | Reagovat

K památnému výročí Velkého pátku je zachována vzpomínka veršů ( nejde o přímé ukřižování v pravém slova smyslu ) od Nostradamuse z dřívější doby,  současnosti přecházející budoucností, jako například Siecles V, 56:
Vzhledem k úmrtí velmi starého papeže
bude zvolen Říman velmi dobrého věku
Bude se o něm říkat, že oslabuje stolec,
Ale bude na něm sedět dlouho za mnohých muk.
Siecles V, 49:
Nikoli ze Španělska, nýbrž ze staré Francie
Bude zvolen jeden, aby řídil rozkolísanou loď,
Dá nepříteli záruku,
ten v době jeho regentství způsobí morovou epidemii.

50 Radim Radim | 10. dubna 2009 v 0:34 | Reagovat

Jemné melodie znějí přívětivě dobře, takže na nedostatek lásky netrpí, a to je správné. Nenechme si vzít dobrou náladu velikonočních svátků naší vzájemné pohostinnosti. Puls jihu nás určitě rozehřeje na srdci v našich slovensko - moravsko - českých končinách.Hrajete všichni dobře, ale věrnost skláním první lásce, i když cizým slovům nerozumím. Důležitá je radost z nezávazného poslechu jemného doteku melodií s ušima posluchačů. Ale to už odbočuju od tématu stránky.

51 Radim Radim | 10. dubna 2009 v 0:50 | Reagovat

Láska zůstane navždy v našich srdcích, ať se děje cokoliv. Naděje umírá až jako poslední. Vtipy o válkách vás přestanou bavit, jako by už těch přírodních pohrom nebylo hodně, provokatéři převratů dějin lidstva.

52 Kubrtson Kubrtson | 14. září 2009 v 21:53 | Reagovat

OMFG

53 anx anx | 28. září 2009 v 15:05 | Reagovat

Prosím vás, zanechte těch svérázných a často zavádějících výkladů Nostradamova díla. On si to skutečně nezaslouží.

54 Leo Leo | 29. září 2009 v 1:36 | Reagovat

Lidi vy jste tak hloupí že věříte na konec světa?

55 anx anx | 28. října 2009 v 19:17 | Reagovat

Předpověď, o zatmění 1999 je fabulace. Jde o špatný výklad. Ve skutečnosti má Nostradamus na mysli 11.9. 2001. Je to záměna slov ,,septembris,,. Ve správném překladu tedy slovo ,,septembris,, neznamená sedmý měsíc, ale měsíc září. Lidé, kteří čekali, že se stane něco v roce 1999 se tak přirozeně nedočkali. Přišlo to o dva roky později, když to nikdo nečekal. Tady názorně vidíte, jak obtížné je Nostradama překládat a ještě obtížnější správně vykládat. Všichni, kteří říkají jak všechno dopředu vědí, se samozřejmě hluboce pletou. Platilo to v minulosti a platí to i dnes. Nostradamus nebyl naivní hlupák a ani jeho předpovědi nebyly určeny naivním lidem.

56 Magicmax Magicmax | Web | 8. listopadu 2015 v 15:49 | Reagovat

To je komentářů!

57 Jerryaeror Jerryaeror | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 9:20 | Reagovat

john muir find a doctor  <a href=http://percocet.fourfour.com>buy percocets 30 online</a>  becoming a doctor in the army

58 Rogeranync Rogeranync | E-mail | Web | 22. září 2017 v 21:29 | Reagovat

over the counter medicine for nausea  <a href=http://stilnox.onlc.fr>acheter du stilnox sur internet</a>  rand paul on drugs

59 Peterrob Peterrob | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 2:54 | Reagovat

color contacts for brown eyes non prescription  <a href=http://qsymia.luvbirds.com/>http://qsymia.luvbirds.com/</a>  drugs and side effects

60 Carmenmor Carmenmor | E-mail | Web | 6. prosince 2017 v 0:26 | Reagovat

oakley prescription sunglasses for women  <a href=http://tafil.xobor.com/>tafil.xobor.com</a>  midwestern university college of osteopathic medicine

61 Olivernig Olivernig | E-mail | Web | 20. února 2018 v 20:43 | Reagovat

affinity healthcare arlington heights il  http://www.jeanpierremorin.com/?attachment_id=37  prescription contact lenses colored

62 Russellarouh Russellarouh | E-mail | Web | 23. února 2018 v 5:18 | Reagovat

how long does alcohol stay in urine for drug test  http://rachidaoautopecas.com.br/site/index.php/orcamento/  dr oz diet pills 2012

63 BernardPex BernardPex | E-mail | Web | 14. března 2018 v 17:22 | Reagovat

doctors that prescribe suboxone  <a href=http://stilnox.forumup.be>stilnox.forumup.be</a>  gundersen lutheran health plan

64 RobertHib RobertHib | E-mail | Web | 16. března 2018 v 17:54 | Reagovat

university of iowa healthcare email  <a href=http://adderall.cmonfofo.com>adderall.cmonfofo.com</a>  washington county health center

65 RobertHib RobertHib | E-mail | Web | 19. března 2018 v 10:11 | Reagovat

st vincent sports medicine  <a href=http://stilnox.forumup.be>stilnox.forumup.be</a>  best doctors in phoenix

66 RobertHib RobertHib | E-mail | Web | 20. března 2018 v 12:53 | Reagovat

tom baker doctor who  <a href=http://adderall.cmonfofo.com>adderall.cmonfofo.com</a>  toshiba thrive 10 inch tablet

67 Elliottimast Elliottimast | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 11:35 | Reagovat

drug and alcohol class  http://adipex.uniterre.com/  walgreens pharmacy las vegas

68 Elliottimast Elliottimast | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 5:31 | Reagovat

tablets with usb port  http://zolpidem.xooit.be/index.php  group purchasing organizations healthcare

69 Elliottimast Elliottimast | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 15:35 | Reagovat

walmart pharmacy terre haute  http://adipex.uniterre.com/  emergency contraception pill cost

70 Elliottimast Elliottimast | E-mail | Web | 10. května 2018 v 22:33 | Reagovat

restless leg syndrome drugs  http://adipex.uniterre.com/  is dr oz a doctor

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama